Naslovna Hercegovina Trebinje Grad raspisao konkurs za izbor ČETIRI DIREKTORA

Grad raspisao konkurs za izbor ČETIRI DIREKTORA

0

GRAD TREBINJE raspisao je JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora četiri ustanove:

I – Upražnjena pozicija
Skupština Grada Trebinja raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje:
1. Direktora JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece „Naša radost“ Trebinje,
2. direktora JU „Kulturni centar“ Trebinje,
3. direktora JU „Razvojna agencija Grada Trebinja-TREDEA“ i
4. direktora JZU „Dom zdravlja“ Trebinje.
II – Opis poslova
Poslovi i nadležnosti direktora u Javnim ustanovama čiji je osnivač Grad Trebinje definisani su odredbama zakona, osnivačkim aktima i statutima Javnih ustanova.
III – Mandat i status
Direktori u javnim ustanovama čiji je osnivač Grad Trebinje imenuju se na period od četiri godine uz mogućnost ponovnog izbora.
Prava po osnovu imenovanja direktori u javnim ustanovama čiji je osnivač Grad Trebinje ostvaruju u skladu sa zakonom i opštim aktima javnih ustanova.
Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos
IV – Opšti uslovi za sve kandidate:
1. da su državljani Republike Srpske/Bosne i Hercegovine,
2. da su stariji od 18 godina,
3. da nisu otpuštani iz državne službe na bilo kojem nivou vlasti u RS/BiH po osnovu disciplinske mjere,
4. da se na njih ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH,
5. da se protiv njih ne vodi krivični postupak,
6. da nisu osuđivani za krivično djelo, privredni prestup ili prekršaj koji ih čini nepodobnim za obavljanje funkcije direktora u Ustanovi.
V – Posebni uslovi
– visoka stručna sprema (VII stepen) ili završen prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova (za poziciju 1. lice koje ima završen prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa ili ekvivalent potreban za rad u predškolskim ustanovama na poslovima vaspitača ili stručnog saradnika i lice koje ima završen prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa ili ekvivalent potreban za rad u vaspitno-obrazovnim ustanovama na poslovima nastavnika ili stručnog saradnika, te diplomirani pravnik i diplomirani ekonomista),
– potrebno stručno znanje iz djelatnosti kojim se bavi javna ustanova,
– najmanje tri godine radnog iskustva u struci, za poziciju 1 i 5. pet godina radnog iskustva.
– posjedovanje rukovodnih i organizacionih sposobnosti,
– dokazani rezultati i uspjesi u obavljanju ranijih poslova,
– kvalitet programa rada,
– da nema smetnji po važećem Zakonu o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske,
– da nema smetnji po važećem Zakonu o sukobu interesa u institucijama vlasti u BiH.
VI – Sukob intersa
Kandidati za upražnjene pozicije ne mogu obavljati funkciju u političkoj stranci i ne mogu obavljati dužnost, aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o sprečavanju sukoba interesa u RS, Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima RS, Zakonom o lokalnoj samoupravi i Zakonom o sistemu javnih službi.
VII – Potrebna dokumenta
Uz prijavu na Javni konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
1. uvjerenje o državljanstvu, (da nije starije od 6 mjeseci),
2. ovjerenu fotokopiju lične karte,
3. ovjerenu fotokopiju diplome,
4. biografiju o kretanju u službi,
5. uvjerenje da se ne vodi krivični postupak, (da nije starije od 6 mjeseci),
6. uvjerenje o neosuđivanosti/nekažnjavanju, (da nije starije od 3 mjeseca),
7. potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu o ispunjavanju uslova iz podt. 3. i 4. tačke IV Javnog konkursa,
8. potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu o ispunjavanju uslova iz tačke VI Javnog konkursa,
9. Potvrdu o radnom iskustvu,
10. Program rada.
Kandidati su dužni dostaviti orginalne dokumente ili ovjerene fotokopije.
Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor Komisija za izbor će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
Imenovanje za poziciju direktora JZU „Dom zdravlja“ Trebinje vrši se uz saglasnost nadležnog ministra.
Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće izabrani kandidati do okončanja izbornog postupka.
Dokumentacija priložena uz prijavu na Javni konkurs neće se vraćati kandidatima.
VIII – Rok za podnošenje prijave
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana raspisivanja Javnog konkursa.
Nepotpune i neblagovremen prijave neće biti razmatrane.
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom, na adresu: Gradska uprava Grada Trebinja – Skupština Grada Trebinja, ul. Vuka Karadžića broj 2, 89 101 Trebinje, sa nazankom: „Komisija za izbor direktora u Javnim ustanovama čiji je osnivač Grad Trebinje“.
IX – Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“ i „Službenom glasniku Republike Srpske“..

Ako Javni konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име