Naslovna Hercegovina Pokret za restituciju Trebinje: Vlast u Trebinju donošenjem niza protivzakonitih odluka flagrantno...

Pokret za restituciju Trebinje: Vlast u Trebinju donošenjem niza protivzakonitih odluka flagrantno krši važeće propise i odluke Ustavnog suda!

0
Udruženje ‘’Pokret za restituciju Trebinje’’ održalo je konferenciju za novinare na kojoj je Zoran Ignjatić, pravni zastupnik pokreta predočio javnosti protivzakonite radnje koje je Gradska uprava Trebinje sprovela i sprovodi, a u cilju prodaje i prenamjene zemljišta koje je po važećim propisima označeno isključivo kao poljoprivredno.

Ignjatić je posebno naglasio činjenicu da je trenutno aktivan Urbanistički plan koji na spornim lokacijama nije označen kao građevinsko zemljište, a da se izmjenama regulacionih planova to ne može promijeniti jer je Urbanistički plan po Zakonu o prostornom uređenju i građenju iznad regulacionog plana i sve izmjene regulacionog plana moraju biti u skladu sa Urbanističkim planom. Ignjatić dalje tvrdi da nadležne službe ne poštuju odluku Ustavnog suda čime se takođe vrši grubo kršenje propisa. U ime ljudi koji su ga angažovali kao pravnog zastupnika poručio je da neće odustati i da će se stvar istjerati do kraja, piše portal Moja Hercegovina.

Trebinjsko Udruženje ‘’Pokret za restituciju’’ održalo je juče konferenciju za novinare na kojoj je Zoran Ignjatić u svojstvu pravnog zastupnika iznio problematiku prodaje zemljišta kao i prenamjene zemljišta iz poljoprivrednog u gradsko građevinsko zemljište, potkrepljujući tvrdnje sa više konkretnih primjera, a pozivajući se na postojeće zakonske regulative i odluke, među kojima je i odluka Ustavnog suda.

U ovodnom izlaganju upoznao je prisutne o arondaciji, procesu kojim je šezdesetih godina prošlog vijeka privatno poljoprivredno zemljište izuzimano isključivo za poljoprivredne namjene. Odluku o pristupanju izradi regulacionog plana na lokalitetu u Pridvorcima, a na kojem je planirana gradnja nove bolnice, Ignjatić smatra nezakonitom.

Na lokaciji koju je Grad Trebinje izabrao za izgradnju nove bolnice zakonom zabranjeno građenje!?

„Godine 1959. donesen je Zakon o iskorištavanju poljoprivrednog zemljišta. Od 631 porodice je oduzeto zemljište isključivo za poljoprivredne namjene, u korist tadašnjeg Zadružno – poljoprivrednog kombinata. Nakon donošenja tog zakona, pojedinačno, za sve vlasnike donesena su rješenja o arondaciji. Na osnovu tih rješenja je to zemljište izuzimano, a neke simbolične naknade su plaćane, ni blizu one tržišne vrijednosti, ali da se sada ne vraćamo u istorijat problema, mi ćemo se sada isključivo koncentrisati na ona prava i interese koje zastupa Pokret za restituciju Trebinje.  Prva stvar koja treba da se napomene je da na području Grada Trebinja važi urbanistički plan do 8. februara 2023. godine, gdje se ovo zemljište, koje ću ja da pomenem, tretira kao poljoprivredno zemljište. Idemo dalje. Lokalna samouprava dana 16.9. 2021. godine donosi odluku o pristupanju izradi regulacionog plana Pridvorci – Nova bolnica. Namjena donošenja tog regulacionog plana je da se na tom lokalitetu, koji je isključivo poljoprivredna površina gradi objekat, javni objekat nova bolnica protiv čijeg građenja niko nema ništa protiv, to je u interesu svih građana, ali da se prethodno ispoštuju procedure koje nalaže zakon, koje nalaže Ustav, odluke Ustavnog suda i tako dalje. Dalja aktivnost Grada Trebinja je sljedeća, što se tiče tog lokaliteta, u pitanju je parcela čiji su vlasnici bili članovi ovog Udruženja, a ta parcela je isto, po osnovu arondacije izuzeta vlasnicima isključivo za poljoprivredne namjene, da to naglasimo. Znači, ovu odluku koju donose vlasti grada Trebinja smatramo u potpunosti nezakonitom. Ja vama sada samo napominjem one dokaze sa kojima mi u ovom momentu raspolažemo, a šta je još rađeno to je priča za dalje korake i dalje postupanje, mi ćemo sve istražiti i sigurno nećemo odustajati od zaštite prava i interesa ovog Udruženja, a vidjećete na kraju kako se ponaša Vlada Republike Srpske prema ovome problemu.’’ – rekao je Ignjatić na početku svog izlaganja.

Ignjatić tvrdi da se donošenjem izmjena regulacionog plana krše postojeći Urbanistički plan, a da Gradska uprava Trebinje krši i odluku Ustavnog suda postavivši nadležnim pitanje koje zakonske propise su primjenjivali u realizaciji aktivnosti vezanih za prodaju zemljišta i prenamjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko.

Regulacioni plan po Zakonu o prostornom uređenju i građenju mora biti usaglašen sa Urbanističkim planom, što ovdje nije slučaj!

‘’Dana 22.7.2021. godine Skupština grada daje saglasnost gradonačelniku Mirku Ćuriću, iako Skupština nikakve veze i ingerencije nema da ona bilo kakvu saglasnost daje, da on prikuplja pismene ponude za izgradnju sportsko – rekreativnog centra na parceli koja je nekada bila privatno vlasništvo, izuzeta isključivo u namjenu poljoprivredne proizvodnje i u korist Zadružno – poljoprivrednog kombinata Trebinje. Pretpostavljamo da se i tu planira donošenje regulacionog plana, a da napomenem da za sve ove površine postoji važeći Urbanistički plan koji je po Zakonu o uređenju prostora i građenju plan višeg reda u odnosu na regulacioni plan i svaki plan koji je nižeg reda, a to je regulacioni plan, mora da bude usaglašen sa Urbanističkim planom kao planom višeg reda. U Urbanističkom planu ove parcele su poljoprivredne parcele. Nema prenamjene u gradsko građevinsko zemljište, a druga stvar, mi sada imamo na snazi Zakon o poljoprivrednom zemljištu gdje je nekada Članom 53 bio predviđen način raspolaganja poljoprivrednim zemljištem. Odlukom Ustavnog suda od 6. februara 2020. godine je taj Član 53 stavljen van snage i Narodna skupština Republike Srpske je taj Član zakona izbrisala i taj Član više ne postoji kojim je dozvoljeno raspolaganje na bilo koji način sa poljoprivrednim zemljištem. Isključiva zabrana postoji da se na bilo koji način i bilo kojim sredstvima i metodologijom pristupa raspolaganju sa tim zemljištem. Sa tim zemljištem, po zakonu, može da upravlja Vlada Republike Srpske, ali je zabranjeno raspolaganje na bilo koji način pa i to da se takvo zemljište pretvara u gradsko građevinsko zemljište. E sada, meni kao pravniku nije jasno koje zakonske propise primjenjuje gospoda iz lokalne samouprave kada pristupa realizaciji ovih aktivnosti. Šta to oni čitaju, koje propise primjenjuju i apsolutno, da li oni imaju uopšte pravnu službu koja ih treba ispratiti ili su u pitanju neki drugi interesi, ja u to neću da ulazim niti me to zanima, niti me ijedna politička opcija zanima, ja sam advokat i od ovoga sigurno neću odustati. Ova stvar će se istjerati do kraja, upoznaće se sve institucije, po potrebi će se upoznati i nadležna tužilaštva sa svom procedurom, nezakonitostima i nepravilnostima koje sprovodi lokalna samouprava u Trebinju. Dolazimo do sljedeće situacije, imamo Odluku o izmjeni i dopuni plana parcelacije Todorići 3 gdje i ovdje imamo saznanja da je donesen regulacioni plan, a i to je poljoprivredna površina i izuzeto je u svrhu poljoprivredne proizvodnje i sa tim zemljištem se ne može raspolagati niti se može prodavati kako su gospoda to učinila. Grad Trebinje, odnosno službe Grada Trebinja, na ovom području su prodali već desetak parcela, ne znam sad tačno. Imamo Javni oglas za ponovnu prodaju građevinskih parcela na području grada Trebinja, to je znači područje Volujac. Da napomene da je i ovdje donesen regulacioni plan koji je u suprotnosti sa važećim Urbanističkim planom i oni znači ovo zemljište prodaju privatnim licima što je pod strogom zakonskom zabranom. Pa gospodo draga, u svakom normalnom svijetu se zna šta je odluka Ustavnog suda. Odluke Ustavnog suda su konačne i obavezujuće i djeluju prema svima. One su faktički, ne u pravnom smislu te riječe, ali one su faktički zakon jer njihovo pravno dejstvo je prema svima. To nije presuda redovnog suda koja djeluje samo u tom postupku, odluke Ustavnog suda djeluju prema svima! A ovdje imamo flagrantno kršenje propisa koji važe, odluka Ustavnog suda, Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom i tako dalje.’’ – izričit je Ignjatić.

Ignjatić: Gradonačelniku i predsjedniku Skupštine Grada Trebinja sam ukazao na sve nezakonitosti njihovih odluka i radnji, nisam dobio odgovor!

Govoreći o aktivnostima koje je preduzeo u zastupanju Udruženja ‘’Pokret za restituciju’’, Ignjatić naglašava da mjesecima nema odgovora na dopis koji je poslao Mirku Ćuriću, gradonačelniku Trebinja i Dragoslavu Banjku, predsjedniku Skupštine Grada Trebinja, a u kojem je ukazao na sva kršenja propisa i ostale nezakonitosti.

‘’Dolazimo do aktivnosti koje smo mi preduzimali. Kada sam ja imao sva ova saznanja i dokumente koji su mi predočili članovi Udruženja, ja sam u njihovo ime i za njihov račun krenuo da preduzimam određene aktivnosti. Idemo redom. Dana 25.11.2021. godine sam se obratio gradonačelniku Trebinja i predsjedniku Skupštine Grada Trebinja, ukazao na sve ove nezakonitosti, ukazao i na to da oni nikakve ingerencije nemaju da bilo šta rade u vezi raspolaganja ovim zemljištem niti imaju zakonsko uporište da bilo kakav regulacioni plan donose na ovom području, detaljno je sve opisano, odgovor nikakav nisam dobio! Gospodo, to je javna služba koja radi u interesu građana. Pozvao sam da se sastanemo sa predstavnicima vlasti, da usaglasimo određene stvari, da ukažemo na nezakonitosti, propuste, od njih smo dobili ništa! To je pod jedan, a pod dva – 23.12.2021. se obraćam gradonačelniku sa zahtjevom da mi dostavi informaciju o raspolaganju zemljištem u K.O. Volujac, da objasne situaciju kako su donijeli regulacioni plan za to područje i na koji način, kako su donijeli plan parcelacije i ponovo pozvao da pokušamo usaglasiti sporna pitanja koja postoje, odgovor je ništa! Ćutanje – pasivno držanje! Kada govorimo o Volujcu, tu uopšte ovaj podzakonski akt kojim se reguliše način prodaje, oglašavanje prodaje, nije ispoštovan. Mi tvrdimo da nisu ispoštovani akti koji regulišu način prodaje, a da ne govorimo o zabrani prodaje. Oni to uopšte nikome nisu objavili pa da svi, u punom kapacitetu učestvujemo u postupku licitacije. Ja sam to ukazao gradonačelniku ali nema nikakvog odgovora. Pa evo što ne kaže ‘’Ignjatiću nisi u pravu, to što ti pišeš okači mačku o rep, a ja ti kažem, evo tebi dolazi da sam ispoštovao to’’. Je li to problem napisati?! Obratili smo se i Pravobranilaštvu Bosne i Hercegovine sa zahtjevom da se uključi u ove postupke, 23.12.2021, 1.3. i 21.3. ove godine, od njih smo dobili odgovor da su primili naš podnesak, da su se obratili Vladi Republike Srpske, resornom ministarstvu te da su kompletan sadržaj, navode i dokaze podnijeli Okružnom tužilaštvu u Trebinju.’’ – rekao je Ignjatić.

 

Zoran Ignjatić dalje tvrdi da Vlada Republike Srpske koristi duple aršine što dovodi do paradoksalne situacije.

”Kada se ovo Udruženje obrati Vladi RS sa zahtjevom da se u plan rada uvrsti Zakon o restituciji kojom će se tretirati povrat oduzetog i izuzetog zemljišta, nama Vlada RS svojim dopisom 24. januara.2022. godine kaže, između ostalog: „ 18. marta 2005. tadašnji visoki predstavnik za BiH Pedi Ešdaun donosi Zakon o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom RS i isti je objavljen u Službenom glasniku RS, tim zakonom onemogućeno je dalje vođenje postupaka restitucije po podnesenim zahtjevima“ . Znači, Vladi RS kada treba da se donese zakon o restituciji  važi zakon o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom, tada ga strogo poštuju, a kada treba da zaštitimo privatnu imovinu, oni ćute?!”

Zahtjevi za inspekcijsku kontrolu
Ignjatić: Gospoda iz lokalne samouprave ne zna čak ni svoju odluku da ispoštuje niti poštuje rokove za pristupanje izradi regulacionog plana kojem ne mogu ni pristupiti jer je to strogo nezakonito!

Imamo posljednji akt, Republičke uprave za inspekcijske poslove u kojem je naglašeno da je utvrđeno da je istekao rok za pristupanju izradi regulacionog plana Pridvorci – Nova bolnica, protekao je rok od 6 mjeseci, znači oni čak ni svoju odluku ne znaju da ispoštuju, koja je nezakonita. Gospoda iz lokalne samouprave ne zna čak ni svoju odluku da ispoštuje niti poštuju rokove za pristupanje izradi regulacionog plana, a ne mogu da priđu izradi regulacionog plana jer je to strogo nezakonito!’’ – tvrdi Ignjatić.

Mišljenje Vlade RS o podnesenoj Inicijativi za donošenje Zakona o restituciji

Ignjatić: Mi smo 100% u pravu! Ne postoji nijedan zakonom dozvoljen način da se raspolaže tim zemljištem!

S obzirom da predstavnici lokalne vlasti neće s nama ni da pričaju ni da učestvuju u bilo kakvim razgovorima, niti nam odgovaraju na dopise, a nemaju šta ni odgovoriti, neće oni sami reći da rade nezakonito. Samo da naglasim da od ove priče nećemo odustati, vjerujemo u institucije ove države, vjerujemo u institucije Republike Srpske, vjerujemo u inspekcijske organe, vjerujemo u tužilaštvo i pravosudne organe i sigurno od ove priče nećemo odustati, a o tom potom šta će se desiti. Nećemo odustati ukoliko se nepristupi bar razgovorima sa nama, da svako od nas iskaže svoj interes, da ukase na određene stvarim, a ukoliko se nadležni organi i lokalni i bilo koji budu i dalje ovako ponašali, neću ja da otkrivam šta će se desiti, ali sigurno ćemo preduzeti sve mjere i sva pravna sredstva radi zaštite interesa mojih klijenata. Pozivamo još jednom gospodu iz lokalne vlasti da sjednemo, mi smo za razgovor i dogovor, štitimo naša prava i naše interese. Mi smo 100% u pravu, ovo što sam danas rekao je 100% sve ovako. Ne postoji nijedan zakonom dozvoljen način da se raspolaže tim zemljištem, stroga je zabrana zakonska raspolaganje na bilo koji način, pa taman i pretvaranja u građevinsko zemljište, jer je i to raspolaganje. Pored kršenja odredbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu, oni krše i Zakon o prostornom uređenju i građenju, ja ne znam kako to u Odjeljenju za prostorno uređenje uopšte prolazi?! Kako neko uopšte stavi potpis na to? Ako neko misli drugačije, gospodo recite Ignjatiću nisi u pravu, a ja ću ti obrazložiti zašto nisi u pravu. Ja sam argumentovano iznio da je ovo sve nezakonito, a ko misli drugačije evo neka bar odgovori na dopis, jer opet kažem, to je javna služba, valjda je normalno da dobijemo odgovor, pa makar jednu rečenicu. To bi otprilike bila hronologija dešavanja i ono što sam ja mislio da kažem, da na odgovarajući način uputim poruku javnosti, posebno javnosti u Trebinju, da bude upoznata. Sva ova postupanja trebinjske vlasti su ništavna, da li ćemo mi tražiti da se to utvrđuje kod nadležnih organa, da li ćemo podnositi krivične prijave kod nadležnih tužilaštava, o tom potom. Mi nismo za taj vid komunikacije, mi smo za razgovor i pregovore, ali ako nas ignorišu, ako neće sa nama da razgovaraju, mi ćemo preduzeti sve ono što nam zakon daje, u to nema sumnje nikakve!’’ – rekao je Zoran Ignjatić, advokat Pokreta za restituciju.

Ignjatić se na kraju osvrnuo i na prodaju parcela koja se već dogodila rekavši da su ti ugovori ništavni jer su potpisivanju tih ugovora prethodile nezakonite radnje.

‘’Što se tiče ugovora o prodaji zemljišta koja je nezakonita, ti ugovori su ništavni i tu nema zastare, i ukoliko do toga dođe, mi ćemo ići putem suda sa zahtjevima za poništenje tih ugovora. Istorijat koji je prethodio tim ugovorima je nezakonit, ti ugovori proističu iz nezakonitih radnji i nezakonitih postupanja, a kada je ugovor u startu zasnovan na taj način, mi nemamo granica i rokova da tražimo poništenje takvih ugovora.’’ – izričit je bio Ignjatić po pitanju validnosti ugovora o prodaji zemlje koja je predmet ovog slučaja.

Podsjećamo da je u septembru prošle godina ova tema pokrenuta na Sjednici trebinjske Skupštine, kada je Nebojša Milišić, odbornik liste ”Za pravdu i red” iznio ovaj problem i predložio da se poništi prethodno usvojena odluka o davanju saglasnosti Mirku Ćuriću, gradonačelniku Trebinja, a za izgradnju sportsko – rekreativnog centra ”Mali otok”, međutim, Milišićev prijedlog je odbijen većinom glasova. Zoran Ignjatić je takođe ukazao na nezakonitost ove odluke. Gradonačelnik Trebinja je tada tvrdio da je sve urađeno prema propisima i da su sve procedure ispoštovane.

”Nemojte da javnost dovodite u zabludu, niko se o ovoj temi nije sastao sa mnom, a priča se da su gradonačelnik i odbornici prodali nečiju đedovinu. Nemojte to raditi jer niko odgovoran to ne bi učinio. s” – rekao je Ćurić na sjednici održanoj 16.9. 2021. godine.

Da li će doći do mirnog razrješenja spornih pitanja, na čemu i insistira Zoran Ignjatić, pravni zastupnik Udruženja ”Pokret za restituciju Trebinje” ili će ignorisanje poziva na razgovor i eventualni dogovor biti nastavljeno, biće jasnije u periodu koji slijedi. Članovi ovog udruženja su odlučni u namjeri da neće odustati dok se, kako rekoše, ”stvari ne istjeraju do kraja”.

Moja Hercegovina/Igor Svrdlin

BONUS VIDEO:

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име